دکتر سید علیرضا حاج سید جوادی

ریاست و هیات علمی بیمارستان
روانپزشکی
متخصص روانپزشکی
 arhsjavadi@qums.ac.ir
02833555054
داخلی : 219 

 
دکتر سید محسن ضمیر
روانپزشکی
متخصص روانپزشکی
 mzamir@qums.ac.ir
02833555054
داخلی : 202
دکتر فائزه زاهدیان
روانپزشکی
متخصص روانپزشکی
 fzahediyan@qums.ac.ir
02833555054
داخلی : 214
دکتر محمدابراهیم ساریچلو
روانشناس
دکترای روانشناسی بالینی
 mesarichloo@qums.ac.ir
02833555054
داخلی : 254
دکتر مهناز مجیدی
روانپزشکی
متخصص روانپزشکی
 m.majidi@qums.ac.ir
02833555054
داخلی : 202
دکتر سیده زهرا هاشمی 
روانپزشکی
متخصص روانپزشکی
 z.hashemi@qums.ac.ir
02833555054
داخلی : 202
دکتر محمود بهرامخانی
روانشناس
دکترای روانشناسی بالینی
 m.bahramkhani@qums.ac.ir
02833555054
داخلی : 254
 
دکتر حسین جاودانی
روانپزشکی
متخصص روانپزشکی
 h.javedani@qums.ac.ir
02833555054
داخلی : 202
  دکتر ملیحه روزبخش
روانپزشکی
متخصص روانپزشکی کودک و نوجوان 
 m.roozbakhsh@quma.ac.ir
02833555054
داخلی : 202

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0