نام و نام خانوادگی : سید غلامرضا موسوی
  سمت : رابط آموزش
  مدرک تحصیلی : کارشناسی                                                                     
  رشته تحصیلی : مهندسی بهداشت محیط
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 223

   

  شرح وظایف:

  ثبت اطلاعات آموزشی کارکنان و صدور گواهینامه آموزشی
  نیاز سنجی آموزشی ، برگزاری آزمون های الکترونیک و ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی
  تشکیل پرونده جهت پرسنل جدید و بایگانی پرونده پرسنل
  ثبت مرخصی پرسنل
  انجام سایر امور محوله

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0