داود نوروزی.png نام و نام خانوادگی : داود نوروزی
سمت : مسئول اموال و میز خدمت الکترونیکی
مدرک تحصیلی : کاردانی                                                                  
رشته تحصیلی : 
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 220 

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0