مسئول واحد روانشناسی : 
   
  نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیم ساریچلو
  سمت : مسئول واحد روانشناسی                                                            
  مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 
  رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 254 

   

   

  روانشناس :

  photo_2022-12-20_07-50-46.jpg نام و نام خانوادگی : ستار کیخاونی                                                       
  مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 
  رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 254 


  روانشناس:

  نام و نام خانوادگی : دکتر محمود بهرام خانی                                              
  سمت : روانشناس
  مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 
  رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 254 

  روانشناس:
  نام و نام خانوادگی : پگاه حسن پور                                                          
  سمت : روانشناس
  مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 
  رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 254 

  روانشناس:
  نام و نام خانوادگی : سارا محمد حسینی                                                    
  سمت : روانشناس
  مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 
  رشته تحصیلی : روانشناسی شخصیت
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 254 

  روانشناس:
  نام و نام خانوادگی : حسین صادقی                                                          
  سمت : روانشناس
  مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 
  رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 254 

  روانشناس:
  نام و نام خانوادگی : مهرک رهبریان                                                         
  سمت : روانشناس
  مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 
  رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 254 

  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0