فاطمه زند.png نام و نام خانوادگی : فاطمه زند                                              
  سمت : 
  مسئول واحد
  مدرک تحصیلی : کارشناسی
  رشته تحصیلی :
   کاردرمانی
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 239   واحد کاردرمانی مرکز آموزشی و درمانی 22بهمن با حضور کارشناس کاردرمانگر آقای سجاد قربانی صبح ها از ساعت 7:30 الی 14  فعال می باشد و بیماران مناسب از نظر روانپزشکان به این واحد معرفی می شوند و تحت درمان قرار می گیرند . 


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0