نام و نام خانوادگی : دکتر فائزه زاهدیان
سمت : مدیر گروه
مدرک تحصیلی : دانشیار                                                                      
رشته تحصیلی : روانپزشکی
پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 214 

 

شرح وظایف:

 

• نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی بالینی جهت دستیابی به اهداف آموزشی

• نظارت بر نحوه حضور و فعالیت اعضای هیات علمی در برنامه های آموزشی

• ارزیابی فراگیران

• بررسی کیفیت عملکرد آموزشی بر اساس شاخص های آموزشی و برنامه ریزی جهت ارتقا برنامه ها و نواقص موجود

• نظارت و هدایت و پایش فعالیت های پژوهشی در بیمارستان و رفع اشکالات احتمالی در این زمینه


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0