واحد کنترل عفونت :
   

  نام و نام خانوادگی : مریم محمدی
  سمت : سوپروایزر کنترل عفونت
  مدرک تحصیلی : کارشناسی                                                      
  رشته تحصیلی : پرستاری
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 268 

  شرح وظایف کارشناس کنترل عفونتهای بیمارستانی :

   - شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش

  - بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

  - همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای پرستاران، دانشجویان و سایر کارکنان  در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت

  - شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای پرستاران با سایر گروهها برگزار می شود.

  - تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت

  - ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکارهای مناسب به کمیته

  - افزایش سطح آگاهی کارکنان بیمارستان از طریق انواع آموزش های مورد نیاز برای رعایت قوانین و مقررات کنترل عفونت

  - بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائم بالینی

  - ارزیابی و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور

  - کنترل روشهای مراقبت های بالینی بخش های ویژه و سایر قسمت های آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت

  - نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماریهای عفونتی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود

  - همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزیابی و بروز عفونت در همه گیریهای بیمارستانی

  - پیگیری و ثبت موارد نیدل استیک پرسنل در معرض خطر با همکاری پزشک کنترل عفونت

  - بازدید از قسمتهای مختلف بیمارستان به اتفاق کارشناس بهداشت مرکز طبق برنامه مدون

  - نظارت بر تهیه و مصرف اصولی مواد ضد عفونی کننده

  - پیگیری تهیه نمونه و کشت گیری از محیط، پرسنل و وسایل براساس شرایط و صلاح دید کمیته بهداشت و کنترل عفونت

  - شرکت در کمیته بهداشت و کنترل عفونت
  و سایر امور محوله ...


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0