مریم رضایی.png نام و نام خانوادگی : مریم رضایی
  سمت : متصدی دبیرخانه
  مدرک تحصیلی : کاردانی                                                        
  رشته تحصیلی : مددکار اجتماعی
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 207 

   

  شرح وظایف:

  1-ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه‌های وارده و صادره و درج شماره آنها بر روی نامه‌ها

  2-تفکیک و توزیع نامه‌ها جهت ارجاع به واحدهای اقدام کننده ، پیگیری آنها و نظارت بر ارسال نامه‌ها به طرق مختلف ( ارسال ، پستی ، نمابر )

  3-تهیه گزارشات و آمارهای مورد نیاز

  4-تایپ نامه‌ها ، یادداشت‌های اداری ، گزارشات و مقالات

  5-بایگانی کلیه مدارک پرسنلی و مکاتبات مربوطه

  6-حفظ و نگهداری مدارک ، نامه‌ها ، مکاتبات و تهیه فهرست مربوطه بر اساس روش تعیین شده

  7-پیوست کردن پرونده‌ها یا سوابق مربوط به نامه‌ها طبق دستور

  8-صورت برداری ، طبقه بندی ، کد گذاری و بایگانی پرونده‌ها طبق دستورالعمل

  ​​​​​​و سایر امور محوله ...


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0