زاهدیان.jpg نام و نام خانوادگی : دکتر فائزه زاهدیان
سمت : معاون آموزشی و مدیر گروه
مدرک تحصیلی : دکترای روانپزشکی                                                                        
رشته تحصیلی : متخصص روانپزشکی
پست الکترونیک :  fzahediyan@qums.ac.ir
شماره تماس : 02833555054
داخلی : 214 

 

 

اهم شرح وظایف:

مدیریت و راهبری امور آموزشی
راهبری امور پژوهشی گروه
مدیریت اجرایی در امور گروه
نظارت بر حسن انجام وظیفه ی اعضای گروه

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0