نام و نام خانوادگی : جلال عباسپور                                                         
  سمت : کارگزینی و مسئول تدارکات
  مدرک تحصیلی : کارشناس
  رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 220 

  شرح وظایف : 

  • صدور احکام پرسنلی اعم از ارتقاء گروه ، تغییر عنوان ، ماموریت و مرخصی 

  و سایر امور محوله ...

  • خرید کلیه وسایل و لوازم برای بیمارستان و تهیه و تنظیم سند مربوطه و...


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0