مسئول بسیج مرکز : 

   

  نام و نام خانوادگی : مصطفی نصیری 
  سمت :مدیر امور اداری                                                                            
  مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
  رشته تحصیلی : مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی 
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 211

   

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0