نام و نام خانوادگی : مریم جعفری                                                  
  سمت :
  مدرک تحصیلی : کارشناس
  رشته تحصیلی : پرستار 
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 

   

  اهم شرح وظایف:

  اجرای دستور پزشک در رابطه با دوز دارو ها 
  نظارت مستقیم بر مصرف داروها
  آموزش هدف دارو به بیمار و خانواده
  ثبت  و گزارش دهی خدمات                                            

   


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0