نام و نام خانوادگی : احمد قاسمی
  سمت : مسئول واحد بهبود کیفیت                                                   
  مدرک تحصیلی : کارشناسی
  رشته تحصیلی : 
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی :246 

   

   اهم شرح وظایف:

  پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی در بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان
  تدوین برنامه استراتژیک با همکاری مدیران میانی
  طراحی ، پایش و اجرای برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با مشارکت مدیران
  همکاری با واحد ها در نوشتن برنامه عملیاتی
  تدوین و اجرای خط مشی ها، دستورالعمل ها و فرآیندهای بیمارستان با هماهنگی ذینفعان
  تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت
  نظارت بر اجرای صحیح کمیته ها و پیگیری مناسب مصوبات
  انجام سایر امور محوله مرتبط با شغل

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0