مسئول واحد اسناد و مدارک پزشکی: 
   

  نام و نام خانوادگی : بهناز جیحون طلبی                  
  سمت : مسئول اسناد و مدارک پزشکی                                                       
  مدرک تحصیلی : کارشناسی
  رشته تحصیلی : ;کارشناس آمار 
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 238   کارمند اسناد و مدارک پزشکی :

   
  نام و نام خانوادگی : نصیبه منصوران
  سمت : کارشناس اسناد و مدارک پزشکی
  مدرک تحصیلی : کارشناسی                                                                   
  رشته تحصیلی : اسناد و مدارک پزشکی 
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 215 


   

  شرح وظایف اسناد پزشکی:
  1- اخذ مطالبات بیمارستان از سازمانهای بیمه گر ومحاسبه پزشکان شاغل در بیمارستان که در این راستا این واحد هر ماهه اقدام به انجام امورات زیر می نماید.

  2- اخذ پرونده های بستری و سرپایی ترخیص شده از واحد ترخیص و کلیه نسخ بیمه ای پاراکلینیکی

  3- تفکیک پرونده ها بر اساس بستری و سرپایی و نوع بیمه

  4- تهیه صورتحساب بیمه مربوط به هر پرونده و تحویل آنها به کارشناس بیمه مستقر در بیمارستان جهت تائید

  5- رفع اشکالات که از طرف کارشناس اعلام شده است

  6- محاسبه کارانه پزشکان بر اساس پرونده های اخذ شده از واحد ترخیص

  7- تهیه اسناد مربوط به پرونده های بستری و سرپایی و خدمات پاراکلینکی ارائه شده و تحویل آنها به سازمانهای بیمه گر

  8- دریافت لیست کسورات از سازمانهای بیمه گر و اقدام جهت رفع مشکلات مربوطه

  9- دریافت نرخ جدید خدمات درمانی اعم از بستری و سرپایی و پاراکلینکی و اعمال آن با همکاری واحد IT در سیستم HIS
  و سایر امور محوله 


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0