نام و نام خانوادگی : زینت عبدالهیان
  سمت : کارشناس واحد آموزش سلامت
  مدرک تحصیلی : کارشناسی
  رشته تحصیلی : پرستاری                                                                  
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 225   شرح وظايف كارشناس پرستاري واحد آموزش سلامت :
  -    شناسايي بيماران نيازمند آموزش 
  -    ارزيابي نيازهاي آموزشي بيماران معرفي شده 
  -    برنامه ريزي آموزشي جهت بيماران ( تعيين اولويتهاي آموزشي  ، تدوين محتوي آموزشي و تعيين اهداف آموزشي )
  -    اجرا (اجراي آموزش هاي انفرادي و گروهي ، ثبت و جمع آوري مستندات برنامه هاي اجرا شده ،‌ پيگيري درمان و مراقبت هاي پس از ترخيص بيمار ، ارائه مشاوره غير حضوري و تلفني به بيماران ، معرفي گروه هاي آسيب پذير به انجمن هاي حمايتي )
  -    ارزيابي سطح آگاهي بيماران در خصوص آموزش هاي ارائه شده
  شرح وظايف سوپروايزر آموزشي در خصوص واحد آموزش سلامت:
  -    تدوين خط مشي هاي آموزشي واحد آموزش سلامت در بيمارستان و به روزرساني آنها
  -    ارتقاء دانش پرستاران واحد آموزش سلامت در خصوص بيماري ها و مراقبت ها
  -    بررسي مستندات گزارش آموزش هاي ارائه شده و تحليل آنها 
  -    ارائه بازخورد به مدير خدمات پرستاري 
  -    تهيه متون آموزشي (كتابچه ، پمفلت ، صوتي ، تصويري و ....) 
  -    پيگيري تهيه ابزارهاي كمك آموزشي جهت واحد آموزش سلامت
  -    هماهنگي با اساتيد جهت اجراي برنامه هاي آموزشي
  -    تهيه ليست سازمان هاي حمايتي جهت استفاده كارشناس پرستاري واحد آموزش سلامت
  -    به روز رساني سايت واحد آموزش سلامت


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0