نام و نام خانوادگی : پریسا بابایی
  سمت :سوپروایزر آموزشی
  مدرک تحصیلی : کارشناسی                                                                      
  رشته تحصیلی : پرستاری
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 225 


   سابقه کاری :
  - 5 سال پرستار بخش ویژه CCU  مرکز بوعلی سینا و پاستور
  - پرستار بخش اورژانس مرکز 22 بهمن
  - 6 سال سوپروایزر آموزشی مرکز 22 بهمن

   

   شرح وظایف:

   سوپر وایزر آموزشی مسئولیت فعالیت آموزشی و پژوهشی پرسنل را در جهت اهداف سازمان برعهده دارد. شرح وظایف سوپر وایزر آموزشی بر اساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و بر اساس استانداردهای مراقبتی به شرح زیر میباشد:

   

  1- تعیین اهداف آموزشی

  2- تعیین نیازهای آموزشی 

  3- اولویت بندی نیازهای آموزشی

  4- تدوین برنامه های آموزشی

  5- اجرای برنامه های آموزشی

  6- تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد

  7- هماهنگی در اجرای برنامه ریزی دانشجویان و کارورزان

  8- پیشنهاد تهیه کتب . مجلات. جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقا سطح آگاهی کارکنان

  9- تشکیل کمیته آموزشی و پژوهشی

  10- ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید

  11- همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی

  12- ارزیابی اثر بخشی آموزشهای انجام شده

  13- شرکت در کمیته های مرکز

  14- بررسی رضایتمندی مددجویان

  15- بررسی رضایتمندی کارکنان
  و سایر امور محوله 

   

    روند کار آموزش پرسنل

   در این مرکزبرنامه ریزی آموزشی کارکنان درمان متناسب با نیازهای مرکز انجام میشود.این برنامه ریزی با توجه به چهار عامل مطالعه، بازدیدها، فرم های ارزشیابی و پرسشنامه های تعیین اولویت انجام می شود.

   

  سوپروایزر آموزشی با توجه به نیاز سنجی و ارزشیابی های انجام شده عناوین آموزشی مورد نیاز مرکز را استخراج و لیست اولویت های آموزشی را تهیه مینماید. در گام بعدی رابط آموزشی عناوین اولویتهای مرکز را با عناوین اعلام شده از طرف واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه مطابقت میدهد.

   

  گام بعدی تعیین برنامه کلاسها می باشد. که عوامل زیادی در این کار موثر می باشد. مطابقت زمان کلاسها با زمان مورد نظر پرسنل و مدرس آن، هماهنگی با واحد سمعی بصری برای اختصاص کلاس و امکانات لازم برای تشکیل کلاس، بعمل می آید.

   

  پس از تعیین برنامه و به صورت فصلی جهت هر دوره آموزشی فرم 26 تکمیل و جهت امتیازگیری و تایید به زیر کمیته های تخصصی ارسال میگردد.

   

  ارزشیابی دوره ها نیز به سه روش صورت می پذیرد:

   1- آزمون قبل از تشکیل دوره

  2- آزمون پس از تشکیل دوره

  3- بازدید از بخشها

  4- برگزاری آزمون های حرفه ای و المپیاد دو بار در سال

   

  مرحله بعدی صدور گواهی آموزشی می باشد که جهت پرسنلی که پس از شرکت در کلاس حداقل امتیاز را کسب نموده باشند، در برنامه تحت وب گواهی شرکت در کلاس صادر میگردد.

   

  در این قسمت انجام آموزش با چهار روش صورت می پذیرد:

  1- آموزشهای اختصاصی مرکز:

  برخی از آموزشهایی که به کارکنان مرکز داده می شود به واسطه روال کار درونی و یا سیاست های اختصاصی مرکز می باشد؛ مانند آموزش کار با دستگاه های خاص که در مرکز از آن استفاده میگردد.

  2- آموزشهای ضروری جهت انجام امور محوله:

  بعضی از آموزش ها برای انجام امور محوله توسط کارکنان مرکز ضروری میباشد آموزش وظایف کاری .آموزش تجهیزات پزشکی و آموزش نرم افزارهای اختصاصی مرکز از این دسته آموزشها میباشد

  3- آموزش وظایف کاری:

  کارکنان مرکز با توجه به سمت و نقش سازمانی خود وظایفی را به عهده دارند. هریک از کارکنان برای انجام وظایف خود یک روند کاری را انجام می دهند. تغییر سمت یا نقش، ورود کارکنان تازه کار و همچنین تغییر روندهای کاری موجب نیاز به آموزش وظایف کاری و روندهای مربوط به آن می گردد. 

  4- آموزشهای چهره به چهره

  آموزش چهره به چهره یکی از روشهایی است که برای ارتقا سطح دانش پرسنل در مرکز اجرا می گردد.

  سوپروایزر  آموزشی به صورت دوره ای در بخشها حضور می یابند و اقدام به آموزش پروسیجرها و نکات پرستاری به پرستاران می نمایند.

  برگزاری آزمونهای عمومی و تخصصی جهت کارکنان مرکز

  برگزاری آزمون های عمومی و تخصصی که از طرف واحد آموزش کارکنان و یا معاونت های دانشگاه اعلام می گردد، از دیگر فعالیت های این واحد می باشد.

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0