نام و نام خانوادگی : ابوالفضل ایراندوست
  سمت : مسئول تاسیسات و خدمات
  مدرک تحصیلی : دیپلم                                                                   
  رشته تحصیلی : ایمنی و آتش نشانی    
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 252 

   

  اهم شرح وظایف:

  نظارت بر امور مربوط به نگهداری از ساختمان ها و تاسیسات مرکزی
  نظارت بر کار شرکتهای پیمانکار و کنترل و هماهنگی فعالیتهای مربوطه
  نظارت کامل بر نظافت روزانه بخش و واحدها

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0