نام و نام خانوادگی : رحیم صفری
  سمت : متصدی پذیرش بخش ترک اعتیاد                                            
  مدرک تحصیلی : 
  رشته تحصیلی : 
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 

   

  اهم شرح وظایف:

  انجام امور مربوط به پذیرش بیماران
  راهنمای مراجعین
  تهیه و ارسال آمار برای معاونت و پیگیری جهت تهیه داروهای واحد
  انجام سایر امور محوله

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0