نام و نام خانوادگی : مهدی ساروخانی                                                    
  سمت : مسئول روابط عمومی
  مدرک تحصیلی : کاردانی
  رشته تحصیلی : برق و الکترونیک
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 252 

   

  شرح وظایف  کارشناس روابط عمومی
  •    اجراي امور مطبوعاتي و هماهنگي با واحد سمعي بصري و هماهنگي با روابط عمومي دانشگاه
  •    همكاري در تهيه و تنظيم برنامه هاي انتشاراتي و اطلاعات در چهارچوب ضوابط و موازين
  •    جمع آوري اطلاعات، اخبار و آمار لازم به منظور تهيه بولتن ها ، نشريات تبليغاتي ، فني و مجلات داخلي سازمان با هماهنگي روابط عمومي دانشگاه
  •    بررسي اخبار و رويدادهاي وزارتخانه متبوع و موسسات و مطالب منتشره در رسانه هاي گروهي و تهيه گزارش
  •    دريافت عرايض و شكايات و ارجاع آن به واحدهاي مربوط
  •    انجام امور مربوط به اجراي آئين نامه هاي مصوب در مورد هماهنگ كردن تبليغات
  •    بررسي و رعايت موازين لازم براي برنامه هاي انتشاراتي
  •    و سایر امور محوله تحت نظر مافوق 

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0