نام و نام خانوادگی : زهرا اکبری خشکدشتی
  سمت : سوپروایزر بالینی                                                                    
  مدرک تحصیلی : کارشناسی
  رشته تحصیلی : پرستاری
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 255 

   

  نام و نام خانوادگی : فاطمه لشگری
  سمت : سوپروایزر بالینی
  مدرک تحصیلی : کارشناسی                                                                 
  رشته تحصیلی : پرستاری
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 255 

   

  نام و نام خانوادگی : مریم محمدی
  سمت : سوپروایزر بالینی
  مدرک تحصیلی : کارشناسی                                                                 
  رشته تحصیلی : پرستاری
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 255 

   

  نام و نام خانوادگی : اعظم حسینی
  سمت : سوپروایزر بالینی                                                                    
  مدرک تحصیلی : کارشناسی
  رشته تحصیلی : پرستاری
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 255 

   

  نام و نام خانوادگی : رسول طاهرخانی
  سمت : سوپروایزر بالینی
  مدرک تحصیلی : کارشناسی                                                                 
  رشته تحصیلی : پرستاری
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 255 

   

  نام و نام خانوادگی : احمد قاسمی
  سمت : سوپروایزر بالینی
  مدرک تحصیلی : کارشناسی                                                                 
  رشته تحصیلی : پرستاری
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 255 

   

   


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0