نام و نام خانوادگی : فائزه طاهرخانی   
  سمت : کارشناس امور بیمارستان
  مدرک تحصیلی : کارشناسی                                                 
  رشته تحصیلی : مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 268 
  شرح وظایف:

  1-مشارکت در اجرای استانداردهای بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

  2-مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان

  3-حضور مستمر در جلسات کمیته های بیمارستانی

  4-تدوین شاخص های مرکز

  5-تدوین و بازنگری خط مشی های بیمارستانی

  6-انجام امور محوله اداری


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0