نام و نام خانوادگی : دکتر مصطفی ایراندوست
  سمت : مسئول فنی آزمایشگاه                                                        
  مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی
  رشته تحصیلی : علوم آزمایشگاهی
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 206 

   

  نام و نام خانوادگی : دکتر مهدی آزاد
  سمت : مسئول فنی آزمایشگاه                                                        
  مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی هماتولوژی
  رشته تحصیلی : علوم آزمایشگاهی
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 206 


  شرح وظایف سوپروایزر:

  1-همکاری در اجرای دقیق سیاست های تعیین شده از طرف مبادی ذیربط .

  2-نظارت بر انجام کلیه آزمایش ها و در صورت نیاز انجام آنها

  3-جمع آوری و کنترل نتایج آزمایش های مختلف و تطبیق آنها با درخواست پزشک و نگه داری اطلاعات نتایج آزمایش های بیماران

  4-بررسی روش های انجام آزمایش ها و ارائه پیشنهادها جهت بهبود آنها به مسئولین ذیربط

  5-پیش بینی و برآورد نیاز تجهیزاتی، مواد مصرفی و ارائه آنها به مسئول فنی آزمایشگاه

  6-هماهنگی و نظارت بر بخش های مختلف آزمایشگاه و همکاری در رفع نواقص و مشکلات مربوطه

  7-تهیه آمار و گزارش عملکرد از بخش های آزمایشگاهی

  8-همکاری در اجرای برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه

  9-همکاری در آموزش کارورزان، کارآموزان و پرسنل آزمایشگاه

  10- کنترل و نظارت بر امور کارکنان شاغل در آزمایشگاه از نظر حضور و غیاب

  11-نظارت بر عملکرد دستگاه ها و تنظیم آنها با مشورت مسئول فنی

  12-انجام عملیات نگه داری دوره ای دستگاه های موجود در آزمایشگاه

  13-اعلام و پیگیری موارد مربوط به خرابی تجهیزات به مبادی ذیربط

  14-نظارت بر انجام دستورالعمل ایمنی، بهداشت محیط کار و دفع بهداشتی زباله های آزمایشگاهی

  15-کنترل کلیه فاکتورها و صورتحساب ها اعم از خرید ملزومات مصرفی و تجهیزات آزمایشگاه های ارجاع، حقوق و بیمه پرسنل، تنخواه کارپرداز

  16-گردآوری گواهی کالیبر دستگاهها از شرکت های خریداری شده

  17-اختیار تعریف آزمایشها و بخشها، تعریف قرارداد بیمه، تعریف سربرگ قبض، نمایش منحنی درآمد، گزارش آمار پزشکان، لیست کارکرد، آمار مالی موارد، اصلاح صورت حساب ها و تغییر برنامه های رایانه ای با اجازه مسئول فنی

  18-اختیار نظارت و ارزیابی جهت گزارش به مسئول فنی در بخش های پذیرش، نمونه گیری، انگل شناسی، آنالیز ادرار، میکروب شناسی، شستشو و استرلیزاسیون، هماتولو‍‍ ژی و بیوشیمی و گازهای خونی و.... 
  و سایر امور محوله ...


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0