نام و نام خانوادگی : راحله اکبری شهرستانکی
  سمت : مدیر پرستاری
  مدرک تحصیلی : کارشناسی
  رشته تحصیلی : پرستاری
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com                                                                    
  شماره تماس : 02833555054
  شماره تلفن مستقیم :028-33555979
  داخلی : 253

   

  سوابق کاری :
  سوپروایزر آموزشی بخش اعصاب مرکز آموزشی و درمانی بوعلی

  شرح وظایف مدیر پرستاری:

  1-      برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان.

  2-      تعیین اهداف (کوتاه مدت ، میان مدت ، دراز مدت ) مبتنی بر نیاز ها جهت تامین و حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو با توجه به خط مشی های متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط.

  3-      برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی ، پژوهشی ، کنترل و نظارت عفونت و .. 

  4-      تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.

  5-      تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری.

  6-      ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی ، درمانی و توانبخشی مرکز.

  7-      مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز.

  8-      مشارکت در طرح های پژوهشی .

  9-      انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحد های ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری.

  10-   تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی.

  11-   تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح موظایف مصوب .

  12-   بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفتهای مختلف کاری.

  13-   پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری.

  14-   پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحد های ذیربط.

  15-   تصمیم گیری در مورد مرخصی ها ، ماموریت ها و ... کارکنان پرستاری

  16-   رهبری و هدایت واحد های ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی .

  17-   ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر ، عملکرد مطلوب ، حسن رفتار شغلی ....

  18-   اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان( تشویق و تنبیه) گروه پرستاری

  19-   اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحد ها .

  20-   تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحد های ذیربط با بهرمندی از فن آوری های علمی حل مساله .

  21-   تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل : آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات .

  22-   شرکت فعال در نهاد های سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی.

  23-   ارائه راهکار های بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر.

   تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.
  و سایر امور محوله ...

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0