1398/9/25 دوشنبه

   

  حضور جناب آقای عبداله همدانی در همایش اولین رویداد ایده پردازی سلامت

  حضور جناب آقای عبداله همدانی در همایش اولین رویداد ایده پردازی سلامت دانشگاه علوم پزشکی

   
  بعنوان مخترع دستگاهCPR (دستگاه احیای قلبی و ریوی )

   

   

      


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0