نام و نام خانوادگی : سعیده خورسندی
  سمت : کارشناس EDU
  مدرک تحصیلی : کارشناسی                                                                          
  رشته تحصیلی : بهداشت عمومی
  پست الکترونیک : hospital.bahman@yahoo.com
  شماره تماس : 02833555054
  داخلی : 202 


   

  شرح وظایف:

   

  -همکاری با معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان در زمینه تدوین و به روز رسانی  برنامه ها، فرآیندها و دستورالعمل های آموزشی

  -ارتقاء کیفیت فعالیت ها و برنامه های آموزشی

  -پایش مستمر عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت آموزشی

  -اعتباربخشی آموزشی

  - همکاری در ارتقاء توانمندی های اعضاء هیات علمی در زمینه های مختلف آموزشی و پژوهشی

  -بهبود، ارتقاء و توسعه آموزش مجازی

  -انجام ارزیابی های دوره ای اعضاء هیات علمی و فراگیران

  -انجام امور آموزشی مربوط به فراگیران

  -شرکت فعال در جلسات آموزشی بیمارستان و دانشکده


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0